Klachtenprocedure

BAN streeft ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft BAN een duidelijke klachtenprocedure. BAN beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter van dienst kunnen zijn.

De procedure

1. Klacht indienen
U kunt uw klacht schriftelijk indienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een werknemer. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@beroepsregistratie.nl. U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
De klacht wordt onderzocht door een andere persoon dan door wie u getoetst bent en deze zal voor een toelichting contact met u opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen BAN gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties BAN aanbrengt.
Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van BAN. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen twee weken na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Wanneer u vindt dat de klacht door de directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het CCVD archeologie.

Uitzonderingen

Twee situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

  • Wanneer u niet de juiste of onvoldoende bewijsvoering aangeleverd heeft, ondanks dat BAN daar bij herhaling om gevraagd heeft.
  • Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u terecht bij uw contactpersoon binnen BAN.

Hiernaast vindt u een schematische weergave van hoe uw klacht intern behandelt wordt.

Beroepsregistratie Archeologie Nederland