FAQ

Beroepsregistratie Archeologie  Nederland

Om de onafhankelijkheid van de test te garanderen, mag er de voorbije vier jaar geen werkrelatie zijn geweest tussen de kandidaat en de toetser. Hoe zit dat?

Dit klopt. Formeel wordt het volgende van de toetser geëist:
De toetser mag geen belang hebben bij de uitkomst van de toets, noch mag de toetser een belang hebben bij de getoetste actor. Deze onafhankelijkheid wordt onder andere gewaarborgd doordat een toetser in de afgelopen vier jaar geen werkrelatie mag hebben gehad met de te toetsen persoon.
In het kleine archeologische werkveld, waar iedereen elkaar kent, kan deze eis al snel tot problemen leiden. Vooral ook omdat de term werkrelatie een begrip is dat op vele manieren geïnterpreteerd kan worden. Navraag bij de SIKB leert ons dat met ‘werkrelatie’, een langdurige, dagelijkse werkverhouding tussen de toetser en de kandidaat bedoeld wordt. Deze uitleg valt nog steeds op meerdere manieren te interpreteren, maar het betekent in ieder geval dat sporadisch contact tussen personen in werkverband, bijvoorbeeld tijdens bouwvergaderingen of gedurende tijdelijke klussen, geen belemmering hoeft te zijn.
Om over dit punt alle onduidelijkheid weg te nemen, heeft BAN het beleid dat onze toetsers geen mensen toetsen, waar zij de afgelopen vier jaar mee samengewerkt hebben. Omdat wij meerdere toetsers in dienst hebben, zal dit vrijwel nooit tot een probleem leiden. In zeldzame probleemgevallen kunnen wij daarnaast altijd een extern persoon inhuren die volledig onafhankelijk is. Hierdoor zijn we in staat om iedereen binnen de Nederlandse archeologie te toetsen en kunnen wij volledig onafhankelijkheid garanderen.

Hoe is het gesteld met de privacy van mijn gegevens?

Met de bewijsvoering die u voor uw registratietest opstuurt, wordt uiterst secuur omgegaan en deze informatie zal alleen toegankelijk zijn voor onze toetsers. Zie hiervoor ook onze privacy statement onder het menu downloads. Tevens heeft BAN een methode ontwikkeld waarbij het aanleveren van gevoelige informatie, zoals uw salaris en uw arbeidsvoorwaarden, geheel vermeden kan worden of in ieder geval tot een minimum beperkt kan worden. Voor meer informatie over deze methode kunt u contact opnemen via onze website.

Register

Hoe werkt het Actorregister Archeologie?

Het Actorregister Archeologie is van en voor de archeologische sector. Daarnaast is het een praktisch middel voor bijvoorbeeld opdrachtgevers of een nieuwe werkgever. Ook is het efficiënt en bespaart het u of uw werkgever kosten. Een certificerende instelling (de CI) hoeft immers niet bij elke audit opnieuw uw dossier onder de loep te nemen, maar hoeft alleen te kijken naar uw registratie op basis van uw registratienummer. Het CCvD Archeologie stelt het reglement vast voor het register. De toetsende instellingen zorgen voor de toetsing en aanlevering van de juiste gegevens van de actor ten behoeve van registratie aan SIKB als registrator.
De actor levert ook de gegevens voor het vrije veld aan. SIKB beheert het Actorregister Archeologie via een centrale -webbased- registratie en sluit overeenkomsten met de toetsende instellingen.

Wat staat er in het Actorregister?

In het register komt een beperkte set aan informatie:
Uw persoonlijke registratienummer, uw naam en geboortedatum, opleiding, de (evt. vervallen) actorstatussen, inclusief de geldigheidstermijn van uw inschrijving en een vrij veld.
In het vrije veld kunnen gegevens opgenomen worden met betrekking tot specialismen en competenties. Deze gegevens zijn alleen op te vragen als het registratienummer bekend is.

Hoe kom ik in het Actorregister Archeologie?

Er zijn twee manieren om in het Actorregister Archeologie te komen:
1. Als u voor 1 juli 2016 werkzaam was als KNA-actor: via de overgangsregeling
Het uitgangspunt van het CCvD Archeologie bij het instellen van een register is dat iedereen die voor 1 juli 2016 -gelegitimeerd- als KNA actor werkzaam was, zonder problemen over moet kunnen gaan naar het Actorregister Archeologie. Dus personen die vóór 1 juli 2016 als KNA actor actief waren en dit kunnen aantonen worden opgenomen.
Let op: de actor Senior KNA Specialist is nieuw en valt daarom niet onder de overgangsregeling.
NB Het CCvD Archeologie werkt nog aan een maatwerkregeling voor een beperkt aantal personen als vervolg op de eerdere EVC-regeling.
2. Als je vanaf 1 juli 2016 actief wordt als KNA-actor
Om een (eerste) registratie als actor te verkrijgen moet u voldoen aan eisen aan opleiding- en werkervaring. U kunt met verschillende bewijsmiddelen aantonen dat u aan de actoreisen voldoet. De bewijsmiddelen bestaan onder meer uit diploma’s, publicaties, arbeidsovereenkomsten en/of opdrachtgeversverklaringen (zie de BRL 4000, bijlage 4).

Is het register ook voor net-afgestudeerde archeologen of bodemkundigen?

Voordat u in het Actorregister Archeologie kan komen, dient u te voldoen aan de gestelde eisen voor één van de actorschappen. Als net-afgestudeerde hebt u nog niet voldoende werkervaring, waardoor u nog niet aan de ervaringseisen voldoet en dus ook nog niet kan worden opgenomen in het Actorregister (zie voor de eisen de bestanden “Eisen KNA-actoren 1 en 2 land- en waterbodem” onder het kopje downloads).

In het kader van het aanvragen van opgravingsvergunningen zijn veel actoren in de archeologie in het verleden al door de RCE getoetst. Kunnen deze personen direct worden opgenomen in het register of moeten zijn de gebruikelijke route doorlopen?

In de voorbereiding van het opstellen van de BRL is geconcludeerd dat de eerdere vergunningaanvraag/toewijzing door de RCE geen eenduidige dossiers op persoonsniveau heeft opgeleverd. Dit omdat de RCE alleen organisaties heeft getoetst en geen actoren. Deze personen zullen dus via de overgangsregeling of normale procedure in het Actorregister trachten te komen.

Registratietoets

Hoe werkt de toets?

De toets betreft het verifiëren van de vereiste bewijsmiddelen en het vaststellen van de juiste status. Het is dus geen inhoudelijke toets. Indien wij vaststellen dat alle benodigde bewijsmiddelen aanwezig zijn, dan melden wij u aan als actor bij het Actorregister Archeologie.

Hoe blijf ik in het Actorregister Archeologie?

Een inschrijving in het register is 4 jaar geldig. Een actor kan in het register blijven door zijn kennis te onderhouden en dit aan te tonen op een van de volgende twee manieren:
1. Door aan te tonen dat je punten behaald hebt volgens het geldende puntensysteem voor actoren.
2. Door middel van het opleidingsplan van je werkgever.